Algemene Voorwaarden

wereld

“Algemene Verkoopvoorwaarden per 1 januari 2015”

 

DEWERKPLAATSFABRIEK is een facilitair totaalbureau in de breedste zin van het woord.

 

01.   Begripsomschrijvingen

Voor zover in de opdrachtbevestiging en in deze algemene voorwaarden gebruikt hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 

“DEWERKPLAATSFABRIEK”:

Opdrachtnemer zijnde de besloten vennootschap DEWERKPLAATSFABRIEK B.V., statutair gevestigd te Den Haag en aldaar kantoorhoudende Postbus 84067, 2508 AB Den Haag;                                           

 

de "Opdrachtgever": De natuurlijke of rechtspersoon die de Opdracht geeft, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers en zijn of haar gelieerde natuurlijke of rechtspersonen;

 

de "Opdracht": Het geheel van werkzaamheden dat door de Opdrachtgever aan DEWERKPLAATSFABRIEK BV is opgedragen;

 

de "Opdrachtbevestiging": De schriftelijke bevestiging van de Opdracht;

 

de "Overeenkomst": De tussen DEWERKPLAATSFABRIEK en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst;

 

 

02.   Algemeen

02.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van DEWERKPLAATSFABRIEK.

 

02.2. Op de betrekkingen tussen DEWERKPLAATSFABRIEK en Opdrachtgever(s) is het Nederlandse recht van toepassing.

 

02.3. DEWERKPLAATSFABRIEK acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te haar kennis genomen vertrouwelijke informatie. Onder deze informatie valt ook alle informatie van of over individuele medewerk(st)ers van de Opdrachtgever.

 

02.4. DEWERKPLAATSFABRIEK verricht slechts die werkzaamheden waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

 

02.5. DEWERKPLAATSFABRIEK zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

02.6. DEWERKPLAATSFABRIEK zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

 

02.7. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door DEWERKPLAATSFABRIEK, alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DEWERKPLAATSFABRIEK, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede alle door DEWERKPLAATSFABRIEK gedane aanbiedingen en/of offertes.

 

02.8. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, gelden slechts, indien en voor zover deze nadrukkelijk door DEWERKPLAATSFABRIEK schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

02.9.       Iedere Opdracht dient door de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden.

 

 

3.    Aansprakelijkheid

03.1. Levertijden worden door DEWERKPLAATSFABRIEK bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, brengt DEWERKPLAATSFABRIEK niet direct in verzuim en geeft de Opdrachtgever geen recht tot het opschorten van enige op hem rustende verplichting noch op schadevergoeding of ontbinding van de met hem gesloten overeenkomst.

 

03.2. DEWERKPLAATSFABRIEK is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DEWERKPLAATSFABRIEK van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

 

03.3.       DEWERKPLAATSFABRIEK is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard of door wie dan ook veroorzaakt, schade wegens gederfde winst, of immateriële schade.

 

03.4. DEWERKPLAATSFABRIEK is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

 

03.5. DEWERKPLAATSFABRIEK is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houdt met de door DEWERKPLAATSFABRIEK geleverde diensten of goederen.

 

03.6. DEWERKPLAATSFABRIEK is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen  van door haar ingeschakelde derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derden kan worden verhaald. DEWERKPLAATSFABRIEK is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. DEWERKPLAATSFABRIEK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever door derden die zijn aanbevolen door DEWERKPLAATSFABRIEK.

 

03.7. De door DEWERKPLAATSFABRIEK te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit hoofde van de Overeenkomst door DEWERKPLAATSFABRIEK te ontvangen of reeds ontvangen vergoeding. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door DEWERKPLAATSFABRIEK te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebrengend feit.

 

03.8. Aanspraken van de Opdrachtgever op schadevergoeding dienen in ieder geval binnen 31 dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk en met redenen omkleed bij DEWERKPLAATSFABRIEK te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht op schadevergoeding heeft verwerkt.

 

03.9. Indien DEWERKPLAATSFABRIEK jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is, wordt in overleg met de Opdrachtgever naar een passende oplossing gezocht.

 

 

04.   Eigendom

04.1. Alle door DEWERKPLAATSFABRIEK geleverde goederen blijven eigendom van DEWERKPLAATSFABRIEK, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit welken hoofde ook aan DEWERKPLAATSFABRIEK verschuldigd is, zulks met inbegrip van rente en kosten.

 

04.2. Alle rechten met betrekking tot teksten, modellen, technieken, instrumenten, gegevensbestanden, methoden, software, documenten, formulieren die zijn gebruikt en/of ontwikkeld voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven toebehoren aan DEWERKPLAATSFABRIEK, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

05.   Overmacht

05.1. Indien DEWERKPLAATSFABRIEK door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, is DEWERKPLAATSFABRIEK gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, tot de overmachttoestand heeft opgehouden te bestaan, zulks ter keuze van DEWERKPLAATSFABRIEK.

Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid waardoor (verdere) naleving door DEWERKPLAATSFABRIEK van de overeenkomst redelijkerwijze van DEWERKPLAATSFABRIEK niet kan worden verlangd, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende situaties: oorlog, onrusten, overstromingen of andere rampen, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, storing in de energievoorzieningen en stagnatie in de toelevering van benodigde goederen en diensten.

 

 

06.   Honorarium en Opdracht

Het in de overeenkomst genoemde honorarium wordt als volgt in rekening gebracht:

06.1. Bij Fixed-price-opdrachten wordt 40% gedeclareerd bij opdrachtverstrekking, 40% tijdens de uitvoering van het project, zoals is opgenomen in de overeenkomst en 20% na afronding van de opdracht.

 

06.2. Bij een Project/adviesuren-opdracht wordt één keer per maand gedeclareerd tegen door DEWERKPLAATSFABRIEK af te geven urenspecificaties als verantwoording van de bestede uren. Voor de uitvoering van deze Project/adviesuren-opdrachten hanteert DEWERKPLAATSFABRIEK de volgende tarieven:

 

Bij het “A” tarief zijn materiaalkosten en reis- en verblijfkosten voor de adviseur wel inbegrepen.

 

Bij het “B” tarief zijn algemene materiaalkosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten voor de adviseur en specifieke materiaalkosten zijn niet bij het uurtarief inbegrepen en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Reistijd kan berekend worden als de periode van aanwezigheid op de locatie van de Opdrachtgever kleiner is dan 4 uur.

 

In overleg kan ook bij een “A” en “B” tarief sprake zijn van een voorschotnota van een nader (passend bij het volume van de opdracht) overeen te komen hoogte.

 

06.3. Ingeval in opdracht door de adviseur op normale werkdagen buiten de kantoortijden c.q. meer dan 8 uur per dag advieswerkzaamheden in het kader van de opdracht dienen te worden verricht, zullen deze uren als overuren worden beschouwd.

Indien per kalendermaand 10 of meer overuren door de adviseur in opdracht gepresteerd worden vindt verrekening van deze overuren plaats tegen de hiervoor genoemde tarieven met een opslag van 25%.

 

06.4. Indien gedurende het weekend en/of tijdens officieel erkende Nederlandse feestdagen adviesuren in opdracht worden verricht dan vindt verrekening van deze uren plaats tegen de hiervoor genoemde tarieven met een opslag van 50%.

 

06.5. Kennismakingsgesprekken met Opdrachtgever(s) worden niet in rekening gebracht.

 

06.6. Voorgesprekken die met de Opdrachtgever(s) zijn overeengekomen worden wel in rekening gebracht. Berekening geschiedt per uur naar gelang de overeenstemming met de Opdrachtgever.

 

06.7. Tussentijds overleg met de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een project is binnen iedere offerte opgenomen als pro-memorie post en wordt per uur in rekening gebracht.

 

06.8. De door DEWERKPLAATSFABRIEK in haar offertes en Opdrachtbevestiging vermelde honoraria zijn exclusief  BTW.

 

06.9. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door DEWERKPLAATSFABRIEK in overleg met Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naast de in de Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt verricht. Onder meerwerk wordt tevens begrepen naar het oordeel van DEWERKPLAATSFABRIEK noodzakelijke aanpassingen en/of wijzigingen van reeds verrichte werkzaamheden ten gevolge van tijdens de uitvoering overeengekomen wijzigingen in de aanpak, werkwijze omvang en duur van de Opdracht.

 

06.10.      Opdrachtgever aanvaardt dat het in de Opdrachtbevestiging genoemde honorarium, kosten en de (tijds)planning van de Opdracht kunnen wijzigen, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze,  omvang of duur van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit het geval is, zal DEWERKPLAATSFABRIEK dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededelen.

 

 

07.   Betaling

07.1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.

 

07.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip de wettelijke rente verschuldigd over het declaratiebedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt.

 

07.3. Ieder recht op korting of verrekening wordt uitgesloten.

 

07.4. Indien DEWERKPLAATSFABRIEK haar vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande declaratiebedrag inclusief BTW, onverminderd het recht van DEWERKPLAATSFABRIEK om vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.

 

 

07.5. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

 

 

08.   Annulering

08.1. Bij annulering tot 8 weken (40 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

08.2. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd, met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten.

 

08.3. Bij annulering tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 80% van de kosten in rekening gebracht.

 

08.4. Bij annulering binnen 1 week (5 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

 

08.5. Annulering dient aangetekend plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt datum poststempel.

 

 

09. Opschorting en Ontbinding

09.1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de andere partij:

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en na daartoe schriftelijk en gedetailleerd te zijn gesommeerd, niet alsnog binnen twee weken na de datum van bedoelde sommatie haar verplichtingen onder de overeenkomst nakomt;

surséance van betaling aanvraagt, regelingen treft ten bate van crediteuren, in staat van faillissement wordt verklaard en dit faillissement niet binnen twee weken wordt opgeheven;

een onderhands akkoord wenst aan te gaan met haar crediteuren, dan wel executoriaal beslag wordt gelegd op haar gehele vermogen of op andere wijze de beschikkingsmacht verliest over haar vermogen; of

haar werkzaamheden beëindigt, dan wel aanzienlijk vermindert, of een besluit is genomen tot ontbinding of liquidatie van de andere partij.

 

09.2. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, zullen op het moment van de beëindiging reeds door DEWERKPLAATSFABRIEK ter uitvoering van de overeenkomst verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat DEWERKPLAATSFABRIEK ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die DEWERKPLAATSFABRIEK vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 

10.   Bevoegd rechter

10.1. De Arrondissementsrechtbank te Den Haag zal met uitsluiting van ieder ander college kennisnemen van alle geschillen die voortkomen uit met DEWERKPLAATSFABRIEK gesloten overeenkomsten.

 

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 juni 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

 

 

 

 

WERK

 

 

 

 

 

We gebruiken ons hart en onze passie om elk project zo goed mogelijk te laten slagen, en we stoppen niet totdat we daar zijn.

 

De totale lijst van opdrachtgevers is groot. Veel staan er onder "Opsomming Referenties". Voor meer info of diepgang over opdracht en uitvoering, bel of mail gerust!