Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING DEWERKPLAATSFABRIEK 1 MEI 2018

 

Algemeen:

Wij vragen en gebruiken basale persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) van klanten voor het leveren van diensten. Welke gegevens we verwerken en waarvoor we ze gebruiken en wat we ermee doen beschrijven we in deze privacy verklaring.
Deze verklaring is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving en beschrijft hoe Dewerkplaatsfabriek de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

 

De vuistregels die wij hanteren:

 • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en doen dat zorgvuldig.
 • Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en alleen gegevens die direct gerelateerd zijn aan een duidelijk omschreven doel.
 • Wij bewaren gegevens zo kort mogelijk.
 • Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Wij delen persoonsgegevens niet met derden zonder dat daarvoor door de klant expliciet toestemming is verleend.
 • De systemen en processen waarin de gegevens worden bewerkt zijn robuust en veilig (online en offline). De beveiliging is apart beschreven en wordt cyclisch gemonitord.
 • Persoonsgegevens blijven eigendom van betrokkene en deze bepaalt wat er met de persoonsgegevens gebeurt, behalve als er een wettelijke verplichting aan de orde is (zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst).

 

 

Er zijn twee plekken waar gegevens worden opgeslagen met ieder hun eigen beleid

1. Het marketingplatform (de grondslag is hier toestemming)


Betrokkene geeft op eigen initiatief en door middel van verzoek of een opt-in toestemming voor het opslaan van gegevens, voor:

 1. Blogartikelen, mailingen toegezonden krijgen met af en toe een aanbod voor een relevante dienst. In iedere communicatie per mail is afmelden uitdrukkelijk mogelijk.

Op het marketingplatform kunnen groepen worden gesegmenteerd naar branche, beroep of activiteit. De segmentatie leidt tot een deellijst waarmee Dewerkplaatsfabriek zorgt dat er zo relevant mogelijke info wordt verstuurd. 
Indien betrokkene via de opt-out-code zich afmeldt, worden de gegevens definitief geanonimiseerd en zijn op persoonsniveau niet beschikbaar voor het marketingplatform.

2. Het Apple-adresboek (grondslag is hier gerechtvaardigd belang)


Soms is er communicatie per telefoon of email met een klant, de naam, het emailadres en eventueel het telefoonnummer, bezoekadres en postadres komen in het Outlook-adresboek terecht.
Er worden zonder specifieke toestemming op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, nationaliteit etc.) opgeslagen of verwerkt.

 

 

 

 

 

Verwerking van gegevens

Dewerkplaatsfabriek als verwerkingsverantwoordelijke hanteert een verwerkingsregister waarin per verwerkingsactiviteit is aangegeven wie wat mag en kan. Het gaat daarbij om:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

 

Wie heeft verder toegang tot de aan ons vertrouwde persoonsgegevens

We geven persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan partijen als bezorgpartners en betaalpartners. De partijen die van ons toegang krijgen tot persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken een dienst te leveren namens Dewerkplaatsfabriek.

 

Data lekken

Dewerkplaatsfabriek houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat het datalek is ontdekt. Dit kan via info@dewerkplaatsfabriek.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte beschrijving van het datalek. Na ontvangst nemen we persoonlijk contact met je op voor meer informatie, zodat we maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n). Twijfel je of sprake is van een datalek? Meld het mogelijke datalek dan toch aan ons. Liever een keer te veel gemeld, dan een keer te weinig.

 

Vragen en klachten

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met ons via e-mail info@dewerkplaatsfabriek.nl of schriftelijk via Dewerkplaatsfabriek, Postbus 84067, 2508 AB  Ben Haag.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Dewerkplaatsfabriek omgaat met jouw privacy kan je natuurlijk ook contact opnemen met de privacy-autoriteit.

 

Wijzigingen Privacyreglement

Wij kunnen dit reglement aanpassen. De nieuwste versie wordt daarom altijd op onze website gepubliceerd en eventueel als link vanuit e-mails en nieuwsbrieven beschikbaar gesteld.

 

Mutaties van de gegevens

Op schriftelijk verzoek van een klant gaat Dewerkplaatsfabriek over tot verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.