Ouderschapsverlof

12 april 2011

Het krijgen en opvoeden van kinderen is vaak moeilijk te combineren met werk. Zonder goede verlofregelingen voor zwangere vrouwen en ouders zouden vooral veel vrouwen ontslag nemen of minder gaan werken. Om dit te voorkomen zijn de rechten op verlof voor ouders wettelijk vastgelegd. Sinds 1 januari 2009 heb je zelfs het recht op 26 keer je wekelijkse arbeidsuur aan ouderschapsverlof op te nemen. Dit betekent in praktijk dat je een half jaar verlof achter elkaar kan opnemen of bijvoorbeeld verspreid over meerdere jaren 1 dag per week.

 

Standaard wordt je salaris, pensioen- en verlofdagenopbouw evenredig aan je tijdelijke arbeidstijd aangepast, maar bij sommige bedrijven zijn hier andere afspraken over door bijvoorbeeld een cao. Uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal bureau van de Statistiek blijkt dat vrouwen steeds vaker, ten opzichte voor voorgaande jaren, ouderschapsverlof opnemen. Vrouwen met een inkomen tussen de 40 en 50 duizend euro per jaar maken in tegenstelling tot vrouwen met een inkomen van tussen de 10 en 20 duizend euro twee keer zoveel gebruik van dit recht. De verklaring hiervoor is dat vrouwen met een hoog inkomen veel vaker een voltijdbaan hebben en uit dit onderzoek blijkt ook dat vooral vrouwen met een voltijdbaan ouderschapsverlof opnemen. 41% van de vrouwen met dit recht neemt het dan ook daadwerkelijk op versus 19 % van de mannen die er recht op hebben.

 

Belastingtip: de ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting geldt alleen als het belastbare loon van uw werknemer (het loon inclusief de uitkeringen uit de levensloopregeling) door het ouderschapsverlof lager is dan in het voorafgaande jaar. De ouderschapsverlofkorting bedraagt de helft van het brutominimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Dat is in 2011 € 4,11 per uur. De ouderschapsverlofkorting is maximaal het verschil tussen het belastbare loon in 2011 en 2010. Voor de ouderschapsverlofkorting heeft de werknemer na afloop van het kalenderjaar een verklaring van de werkgever nodig met de volgende gegevens:

 

  • naam, adres en loonheffingennummer;
  • de naam en het BSN/sofinummer van de werknemer;
  • de periode in het kalenderjaar waarin de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad;
  • het aantal uren in het kalenderjaar dat de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad.